English version:

Liên Khúc Cư Trần Lạc Đạo

Thiền Sư Vạn Hạnh (Zen Master Van Hanh)

Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xuân tươi thu não nùng
Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương hồng

The body, like lightning, comes and goes.
Foliage blossoms in the spring and withers in the autum.
Don’t worry about the rise and fall of life;
The rise and fall are like dewdrops on grass.

Sơ Tổ Trúc Lâm (First Patriarch of Truc Lam Sect)

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.

Living in the world, enjoy Đạo accordingly;
Eating when hungry; sleeping when fatigue;
There is a jewel within you, don't seek elsewhere;
Facing the world with an empty mind, do not ask Zen.

Thiền Sư Đạo Hạnh (Zen Master Dao Hanh)

Có thì muôn sự có
Không thì tất cả không
Có không trăng đáy nước
Đừng mắc có cùng không

If thinking “Affirmation”, then all phenomena exists.
If thinking “Negation”, then all is empty.
“Affirmation” and “Negation” are like the moon’s reflection in the water.
Attaching to neither “affirmation” nor “negation”.

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Có không bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có có không thế nào.

If we think “Yes”, even a speck of dust exists.
If we think “No”, the whole universe is empty.
“Yes” or “No” is like the moon’s mirage in the river,
Who can say it’s there or it isn’t?